Bądź na bieżąco
zapisz się do newslettera

Dobre praktyki

Oświadczenie Zarządu ORZEŁ Spółka Akcyjna
W związku z przestrzeganiem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

 


W związku z wejściem w życie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku z późniejszymi zmianami Zarząd ORZEŁ S.A. publikuje informację o zakresie ich stosowania przez spółkę. Zarząd akceptuje i popiera stosowanie dobrych praktyk, ze względu na wiarygodność Emitenta oraz umocnienie stosunków z otoczeniem.

 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

 

Emitent prowadzi comiesięczne spotkania z inwestorami i analitykami również za pośrednictwem nowych technologii tj telekonferencje. Dodatkowo Emitent wysyła inwestorom Newsletter z informacjami o Spółce oraz raportami bieżącymi i okresowymi publikowanych przez Emitenta.
Na obecną chwile Emitent nie umożliwia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem Internetu oraz nie rejestruje jego przebiegu, jednak w przyszłości nie wyklucza takiej możliwości.

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

 

Odpowiednie informacje publikowane są na stronie internetowej, oraz dostępne są w siedzibie Spółki, informacje przekazywane są również za pośrednictwem działu Relacji Inwestorskich

 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.11. (skreślony)

 

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.15. (skreślony)

 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

 

Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej umieszczania pytań w trakcie walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania.

 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

3.22. (skreślony)

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

 

Emitent prowadzi stronie internetową w języku polskim, na obecną chwile nie planuje dodatkowo prowadzenia w innym języku.

 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

 

Spółka na bieżąco prowadzi konsultacje z Autoryzowanym Doradcą. Przedstawiciel AD jest Członkiem Rady nadzorczej Spółki.

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

 

Zasada będzie stosowana począwszy od raportu za 2010 rok.

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

 

Zasada będzie stosowana począwszy od raportu za 2010 rok.

 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

 

Emitent prowadzi spotkania z inwestorami, analitykami oraz mediami w każdy pierwszy wtorek miesiąca, poprzez spotkania w Siedzibie Spółki, telekonferencje oraz indywidualne spotkania.

 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3Kodeksu spółek handlowych.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą styację.

 

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

 

17. (skreślony) 

Salon Opon

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania wykonanych akcji użytkownika oraz zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.